Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų duomenų saugumas

IRENOS ZYKUVIENĖS ODONTOLOGIJOS KLINIKOS, UAB PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta 2023 m. gruodžio 13 d.

Bendrosios nuostatos

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų tvarkymo (rinkimo, saugojimo, apdorojimo ir pan.) taisyklės, taikomos, kai naudojatės Irenos Zykuvienės odontologijos klinika, UAB (juridinio asmens kodas 133602645, registracijos adresas Kauno r., Upelio g. 35, Lapės, LT-54433 (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė)) paslaugomis, lankotės Bendrovės patalpose, naršote internetinėje svetainėje, domitės įsidarbinimo galimybėmis, teikiate užklausas, rezervuojate vizitus.

Ši Politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

Asmens duomenų tvarkymo operacijos

 

Asmens duomenų tvarkymas teikiant odontologijos paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų subjektai

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tvarkymo terminas

Duomenų gavėjai

Duomenų šaltinis

Registracija vizitui (interneto svetainėje, telefonu, el. paštu arba klinikoje) Pacientai

Vardas, pavardė, gimimo data, priėmimo pas gydytoją laikas, el. pašto adresas, tel. numeris, numatomi vizitai ir jų datos, nusiskundimų aprašymas

Sutarties su Jumis vykdymas

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (specialiųjų kategorijų duomenys)

15 metų Tiesiogiai iš Jūsų
Odontologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir receptų išrašymas Pacientai

Gydytojai

Jūsų nurodyti kontaktiniai asmenys

Pacientų vardas, pavardė, ambulatorinės kortelės numeris, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas,dantų nuotrauka, telefono numeris, parašas, persirgtos ligos, medicininių tyrimų duomenys, rentgeno nuotrauka, duomenys apie asmens sveikatos fizinę būklę, alergijos vaistų ingredientams

Gydytojų vardas, pavardė

Kontaktinių asmenų vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas

Sutarties su Jumis vykdymas

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (specialiųjų kategorijų duomenys)

15 metų VĮ Registrų centras
(e-sveikata)
Draudimo bendrovės
Tiesiogiai iš Jūsų

Iš trečiųjų šalių (e-sveikata)

Iš diagnostikos įrenginių (rentgeno įrenginiai, 3D skenavimo įrenginiai, fotografijos įrenginiai)

Gydymo ir gijimo dinamikos stebėjimas Pacientai

Vardas, pavardė, rentgeno nuotraukos, nuotraukos

Sutarties su Jumis vykdymas

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (specialiųjų kategorijų duomenys)

15 metų Kitos klinikos (Jūsų prašymu) Tiesiogiai iš Jūsų

Iš diagnostikos įrenginių (rentgeno įrenginiai, 3D skenavimo įrenginiai, fotografijos įrenginiai)

Dantų protezavimo paslaugų teikimas Pacientai

Pacientų atstovai

Pacientų vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, užregistravimo data, pranešimo data, eilės numeris sąraše, pažymos numeris, pažymos data, atliktų darbų data, procedūros kaina, paciento mokama suma, kompensuojama suma, procedūros pavadinimas, dantų atspaudai;

Paciento atstovų vardas, pavardė, parašas, tel. numeris, el. pašto adresas

Sutarties su Jumis vykdymas

Jūsų sutikimas

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (specialiųjų kategorijų duomenys)

15 metų Teritorinės ligonių kasos

VĮ Registrų centras (e-sveikata)

Dantų technikai

Tiesiogiai iš Jūsų

Iš trečiųjų šalių (e-sveikata, Teritorinės ligonių kasos)

Iš diagnostikos įrenginių (rentgeno įrenginiai, 3D skenavimo įrenginiai, fotografijos įrenginiai)

Skundų dėl netinkamai suteiktų medicininių paslaugų registravimas Pacientai Vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, parašas, skundo įregistravimo data, skunde pateikiama informacija, paciento ligos istorija Sutarties su Jumis vykdymas

Teisinė prievolė

Mūsų teisėtas interesas spręsti gautus skundus

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (specialiųjų kategorijų duomenys)

15 metų Akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tiesiogiai iš Jūsų
Informacijos apie paciento sveikatos būklę kitiems asmenims suteikimas, pvz. artimiesiems arba kitų klinikų gydytojams Pacientai

Jūsų nurodyti kontaktiniai asmenys

Vaikų atstovai

Pacientų vardas, pavardė, ligos istorija

Kontaktinių asmenų ir vaiko atstovų vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas

Jūsų sutikimas

Jūsų aiškus sutikimas (specialiųjų kategorijų duomenys)

15 metų Kitos klinikos (Jūsų prašymu)

Jūsų nurodyti asmenys (Jūsų prašymu)

Vaiko atstovai

Tiesiogiai iš Jūsų

Iš diagnostikos įrenginių (rentgeno, 3D skanerio ir pan.)

Suteiktų paslaugų kokybės įvertinimas Su tiesiogine rinkodara sutikę asmenys Vardas, pavardė, el. pašto adresas, suteiktų paslaugų kokybės vertinimas Jūsų sutikimas 5 metai Tiesiogiai iš Jūsų

 

Kitų paslaugų teikimas

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų subjektai Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkymo terminas Duomenų gavėjai Duomenų šaltinis
Prekyba dovanų kuponais Kuponų pirkėjai Vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, papildoma pirkėjo pasirinkimu pateikiama informacija, kupono suma Sutarties su Jumis vykdymas 2 metus Tiesiogiai iš Jūsų
Tinkamos asmenų aptarnavimo kokybės ir pacientų prašymų bei skundų nagrinėjimo objektyvumo užtikrinimas (pokalbių įrašymas) Pacientai

Skambinantys asmenys

Vardas, pavardė, tel. numeris, telefoninio pokalbio įrašas, pokalbio metaduomenys (pokalbio laikas, data ir trukmė) Jūsų sutikimas 30 dienų Tiesiogiai iš Jūsų

Iš telefono įrenginių (pokalbių įrašymo įrenginiai)

Pacientų nuotraukų viešinimas (socialiniai tinklai, interneto svetainė, klinikos televizoriaus įrenginys) Pacientai Nuotraukos (prieš ir po atliktų procedūrų) Jūsų sutikimas 10 metų Tiesiogiai iš Jūsų

Iš įrenginių (fotografijos įrenginiai)

 

Bendrovės vidaus administravimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų subjektai

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tvarkymo terminas

Duomenų gavėjai

Duomenų šaltinis

Potencialių darbuotojų atranka Potencialūs darbuotojai Potencialių darbuotojų vardas, pavardė, adresas, amžius, telefono numeris, el. pašto adresas, išsilavinimas, patirtis, kiti CV pateikiami duomenys Jūsų sutikimas Atrankos metu Tiesiogiai iš Jūsų
Darbuotojo artimųjų asmens duomenų tvarkymas Darbuotojų artimieji Vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, adresas Mūsų teisėtas interesas informuoti darbuotojų artimuosius Darbo sutarties galiojimo metu Iš trečiųjų šalių (darbuotojų)
Buhalterinė apskaita Pacientai

Verslo partnerių atstovai

Pacientų vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, data, parašas, tel. numeris, el. pašto adresas

Verslo partnerių atstovų vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, įgaliotas asmuo

Sutarties su Jumis vykdymas

Teisinė prievolė

Mūsų teisėtas interesas vykdyti buhalterinę apskaitą

10 metų Valstybinė mokesčių inspekcija Tiesiogiai iš Jūsų
Informacinių sistemų priežiūra Klientai

Verslo partneriai

Visi Mūsų informacinėse sistemose tvarkomi  asmens duomenys Mūsų teisėtas interesas vystyti ir palaikyti verslą Kol duomenys yra tvarkomi informacinėse sistemose priklausomai nuo jų tvarkymo tikslo Tiesiogiai iš Jūsų
Verslo santykių su partneriais palaikymas ir vystymas, sutarčių administravimas Verslo partnerių atstovai Vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, parašas, įgaliojime pateikto įgaliotojo asmens duomenys Mūsų teisėtas interesas vystyti ir palaikyti verslą bei sudaryti sutartis 10 metų Iš trečiųjų šalių (juridinių asmenų)
Virtualių susitikimų vykdymas bei administravimas Susitikimų dalyviai Vardas, pavardė, el.pašto adresas, metaduomenys (tema, dalyvių IP adresai, konferencijos pradžios ir pabaigos laikas), teksto duomenys, susitikimo įrašas Mūsų teisėtas interesas vykdyti nuotolinius susitikimus

Jūsų sutikimas (jei susitikimas filmuojamas)

Kol šių duomenų reikės virtualiesiems susitikimams vykdyti ir susijusioms paslaugoms teikti Tiesiogiai iš Jūsų

Iš sistemų (virtualių susitikimų programos)

Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimas Apie pažeidimą pranešę asmenys Vardas, pavardė, tel. numeris, el.  pašto adresas, pranešimo turinyje esanti informacija Mūsų teisėtas interesas registruoti asmens duomenų saugumo pažeidimus 10 metų Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Tiesiogiai iš Jūsų

Iš trečiųjų šalių (pranešusių apie pažeidimą)

Bendrovės dokumentų vidaus administravimas (raštvedyba) Darbuotojai

Klientai

Kiti, dokumentą pateikę asmenys

Vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, asmens kodas, gimimo data, dokumente pateikti duomenys Mūsų teisėtas interesas administruoti vidaus dokumentus Pagal dokumento formą Dokumentų adresatai Tiesiogiai iš Jūsų
Sutarčių sudarymas ir administravimas Sutarties šalių (juridinių asmenų) atstovai Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, pareigos, parašas, atstovavimo faktą pagrindžiantys duomenys. Mūsų teisėtas interesas užtikrinti bendrovės atstovavimą 10 metų Sutarties šalys Tiesiogiai iš Jūsų

Iš trečiųjų šalių (juridinių asmenų)

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti asmens duomenys, privalote nedelsdami informuoti Bendrovę. Jeigu perduodate trečiųjų asmenų duomenis Bendrovei, apie tai turite informuoti trečiuosius asmenis ir juos supažindinti su šia Privatumo politika.

 

Interneto svetainės priežiūra

Siekdami tobulinti interneto svetainę, teikti ir suasmeninti rinkodaros pasiūlymus, rinkti ir analizuoti interneto svetainės lankytojų statistiką ir užtikrinti tinkamą elektroninių paslaugų teikimą bei svetainės funkcionalumus, Mūsų valdomose internetinėse svetainėse naudojami slapukai, įskiepiai ir panašios technologijos. Minėtu tikslu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: lankytojų kompiuterių naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, regionas, naršymo laikas, nustatyta laiko zona, prisijungimo prie vartotojo paskyros naudojantis Svetainėmis duomenys, kita slapukais surinkta informacija.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas (šiuo pagrindu tvarkomi neprivalomais slapukais surinkti asmens duomenys) ir Mūsų teisėtas interesas užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei funkcionalumų palaikymą, elektroninių paslaugų teikimą (šiuo pagrindu tvarkomi privalomais slapukais surinkti asmens duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo konkretaus slapuko, kuriuo buvo surinkti asmens duomenys, tačiau  visais atvejais saugojimo terminas nėra ilgesnis nei 2 metai.

Duomenų šaltinis: Iš Jūsų, iš sistemų (slapukai bei panašios technologijos).

Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus rasite šios Privatumo politikos skiltyje „Slapukų politika“.

Vaizdo stebėjimas

Siekdami apsaugoti Bendrovės turtą ir užtikrinti Bendrovės patalpose ir teritorijoje esančių asmenų saugumą, nustatyti neteisėtas vagystes, išpuolius, padarytą žalą, galime tvarkyti asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo kamerų lauką, duomenis : vaizdo įrašo užfiksavimo laikas ir data, vaizdo įrašas.

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminas: 30 dienų.

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų teisinis pagrindas: Mūsų teisėti interesai užtikrinti asmenų sveikatos ir turto apsaugą.

Duomenų šaltinis: iš įrenginių (vaizdo įrašymo įrenginiai).

Vaizdo stebėjimas vykdomas adresu J. Basanavičiaus al. 54, LT – 50209, Kaunas. Bendrovė vaizdo stebėjimą vykdo taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija. Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, kuriose Jūs tikitės privatumo, t. y., tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., nėra vykdomas.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams ar kitiems teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis.

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (tam tikri epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi tol, kol egzistuoja objektyvus jų poreikis.

Bendrovės žinomumo skatinimas (socialinių tinklų administravimas)

Mes kartu su socialiniais tinklais valdome paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse „Facebook“, „Instagram“ ir „LinkedIn“. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), ar kuri gaunama asmeniui aplankius Duomenų valdytojo paskyras, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Todėl Duomenų valdytojas rekomenduoja susipažinti su socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimais.

Mes kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgiame į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo bei skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Duomenų valdytojas negali daryti įtakos dėl to, kokią informaciją apie asmenį rinks socialinių tinklų paskyrų valdytojai, Duomenų valdytojui sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui, asmeniui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Duomenų valdytojo paskyrose arba skaitant Duomenų valdytojo pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Duomenų valdytojui pasirinkus papildomus nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nurodytais tikslais, remdamiesi socialinio tinklo valdytojų privatumo politikomis. Tačiau asmeniui naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Duomenų valdytoju per socialinius tinklus, apsilankant Duomenų valdytojo paskyrose socialiniuose tinkluose, Duomenų valdytojas gauna informaciją apie asmenį. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų valdytojo parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

Duomenų šaltiniai: Iš Jūsų, iš trečiųjų šalių (socialinių tinklų valdytojų).

Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:

 • teisines paslaugas teikiantiems teisininkams bei advokatams, konsultantams bei auditoriams, notarų kontoroms, antstolių biurams;
 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ar kai duomenų teikimas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Bendrovės teisinius reikalavimus;
 • verslo parneriams;
 • VĮ Registrų centras (e-sveikata);
 • draudimo bendrovėms;
 • kitoms klinikoms (Jūsų prašymu);
 • dantų technikams;
 • Valstybinei ligonių kasai bei jos teritoriniams padaliniams;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • dokumentų adresatams, sutarties šalims;
 • pasitelktiems duomenų tvarkytojams.

Gavę Jūsų sutikimą, asmens duomenis galime teikti ir kitiems asmenims. Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą.

Duomenų perdavimas už Europos Sąjungos / Europos ekonominės bendrijos erdvės

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų vadovaujantis BDAR V skyriaus reikalavimais, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;
 • laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
 • turime atskirą ir laisvai išreikštą duomenų subjekto sutikimą dėl duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Bendrovė nevykdo profiliavimo ir automatizuoto sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums kiltų didelės pasekmės arba kuris darytų didelį poveikį Jums.

Duomenų subjektų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y., gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti šių duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę bet kada atšaukti duotus sutikimus;
 • teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
 • teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 • teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
 • teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Prašymą įgyvendinti duomenų subjektų teises galite pateikti asmeniškai arba per atstovą:

 • paštu info@gerasodontologas.lt (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 • paštu ar per pasiuntinį (prie prašymo turi būti pridėta asmens tapatybės dokumento kopija);
 • atvykus į Mūsų kliniką adresu J. Basanavičiaus al. 54, LT – 50209, Kaunas (prašymą galėsite surašyti ir (ar) pateikti klinikoje, parodęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Kai prašymas teikiamas atstovaujant duomenų subjektą, atstovas kartu su prašymu turi pateikti duomenų subjekto jam išduotą ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Gavę prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Mes:

 • pateiksime atsakymą ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas, arba prašyme nurodyta forma, jeigu duomenų subjektas ar prašymą pateikęs asmuo (duomenų subjekto atstovas) patvirtina, jog šia forma pateikiant atsakymą bus užtikrintas duomenų saugumas, arba
 • informaciją apie atsisakymą patenkinti tokį prašymą, nurodant atsisakymo priežastis.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, duomenų apsaugos pareigūne paskirta Rusnė Juozapaitienė. Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis tel. Nr. +370 698 34316, el. paštu rusne@duomenuapsauga.eu.

Baigiamosios nuostatos

Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Bendrovė neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų paties ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Mūsų ar Jūsų, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir „LinkedIn“,). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Mūsų svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Mes neprisiimame atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Slapukų politika

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome.

Duotą sutikimą dėl nebūtinųjų slapukų naudojimo bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis slapukų pranešime arba interneto naršyklėse esančiomis funkcijomis.

Interneto svetainėse naudojame šių rūšių slapukus:

 • Būtinieji slapukai. Būtini tam, kad galėtumėte naudotis svetainės funkcijomis, prisijungti prie vartotojo paskyros. Be šių slapukų negalėtumėte naudotis mūsų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
 • Funkciniai slapukai. Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje.
 • Analitiniai slapukai. Leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
 • Reklaminiai slapukai. Naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti Jūsų interesus. Jie gali būti naudojami ir tam, kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

Svetainėje naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas Slapuko kategorija Paskirtis Galiojimo laikas Tiekėjas
_ga Analitinis Fiksuoja unikalų ID, kuris naudojamas siekiant kaupti statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine. 2 metai „Google Analytics“
_gat Analitinis Naudojamas užklausų apdorojimo spartai kontroliuoti. 1 diena „Google Analytics“
_gid Analitinis Fiksuoja unikalų ID, kuris naudojamas siekiant kaupti statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine. 1 diena „Google Analytics“
collect Analitinis Naudojamas duomenų apie svetainės lankytojo įrenginį ir elgseną perdavimui „Google Analytics“. Stebi lankytojo elgseną skirtinguose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Sesijos metu „Google Analytics“
20# Neklasifikuotas. Nuolat
common/cavalry_

endpoint.php

Reklaminis Renka duomenis apie lankytojo elgseną iš skirtingų interneto svetainių, kad pateiktų aktualesnę reklamą. Tai taip pat leidžia interneto svetainei apriboti, kiek kartų bus rodoma ta pati reklama. Sesijos metu
fr Reklaminis Jį naudoja „Facebook“, kad pateiktų iš reklamos tiekėjų (trečiųjų šalių) perkamus susijusius reklamos produktus, pvz., programuojamąją reklamą aukciono būdu. 3 mėnesiai „Facebook“
tr Reklaminis Jį naudoja „Facebook“, kad pateiktų iš reklamos tiekėjų (trečiųjų šalių) perkamus susijusius reklamos produktus, pvz., programuojamąją reklamą aukciono būdu. Sesijos metu „Facebook“
MobileMonkeyNewVisitor Neklasifikuotas. Sesijos metu „Mobile Monkey“
MobileMonkeySessionActive Neklasifikuotas. Sesijos metu „Mobile Monkey“
MobileMonkeyVisitCount Neklasifikuotas. Nuolat „Mobile Monkey“

Įskiepiai

Bendrovės valdomose interneto svetainėse naudojami įskiepiai (angl. social plugins). Įskiepiai įdiegti į Interneto svetainę siekiant sudaryti galimybę Interneto svetainės vartotojus nukreipti į socialiniuose tinkluose esančias Bendrovės paskyras ar Bendrovės susirašinėjimo langą komunikacijos platformose.

Paspaudę ant įskiepių piktogramos, esate nukreipiami į įskiepių valdytojo puslapį ir įskiepio valdytojui pateikiami duomenys, iš kokio puslapio buvo atlikta užklausa, užklausos laikas ir data. Įskiepiai yra atpažįstami iš „Facebook“, „Instagram“ ir „LinkedIn“ logotipų.

Informaciją, kurią asmuo pateikia įskiepio valdytojo puslapyje, ar kuri gaunama asmeniui apsilankius Bendrovės interneto puslapyje esančių įskiepių nuorodose, kontroliuoja įskiepių valdytojai. Informacija apie renkamus ir saugomus asmens duomenis, duomenų tvarkymo teisinius pagrindus, duomenų saugojimo terminus, taikomas technines ir organizacines saugumo priemones pateikiama įskiepių valdytojų privatumo pranešimuose.

Rezultatų nerasta