Svetainės privatumo politika | gerasodontologas.lt

Privatumo politika

Mums rūpi jūsų duomenų saugumas, gerbiame ir saugome kiekvieno jūsų privatumą

Irenos Zykuvienės odontologijos klinikos, UAB Privatumo politika

 

Atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 25 d.

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Irenos Zykuvienės odontologijos klinika“, juridinio asmens kodas 133602645, registracijos adresas Kauno r., Upelio g. 35, Lapės, LT-54433 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.gerasodontologas.lt/ (toliau – Interneto svetainė) sąlygas.

1.2. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas Klientas, Kandidatas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

1.3. Klientu šioje Politikoje laikomas asmuo, kuris ketina naudotis, naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis arba naudojosi jomis praeityje.

1.4. Kandidatu šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

1.5. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

1.5.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.5.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

1.5.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.5.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.5.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.5.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.5.7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.6. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Duomenų valdytojo paskyroje Facebook socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

1.7. Ši Politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas supranta, kad Duomenų valdytojas juos tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.3. Duomenų valdytojas prieigą prie asmens duomenų gali suteikti IT, informacinės sistemos „Polis“ ir buhalterinės programos aptarnavimo, skolų valdymo ir/ar išieškojimo, dantų technikos laboratorijos ir kitas paslaugas teikiančioms bendrovėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

 1. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

3.1. Kandidatai Duomenų valdytojui pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Kandidatai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei Kandidatas į Duomenų valdytoją kreipiasi elektroniniu paštu).

3.2. Kandidato asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Duomenų valdytojo skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Kandidatu sudarymo tikslu.

3.3. Jeigu Kandidatas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Kandidatui nepateikiamas, pasibaigus atrankai į Duomenų valdytojo skelbiamą poziciją, Kandidato duomenys ištrinami.

 1. Asmens duomenų tvarkymas medicinos paslaugų teikimo tikslu

4.1. Duomenų valdytojas medicinos paslaugų teikimo tikslu automatiniu būdu tvarko tokius Klientų asmens duomenis: vardas; pavardė; asmens kodas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); atvaizdas; telefono numeris; el. pašto adresas; socialinė grupė (informacija, ar pacientas yra pensinio amžiaus asmuo); duomenys apie sveikatą.

4.2. Tuo atveju, jei Klientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Kliento atstovo asmens duomenis: vardas; pavardė; ryšys su Klientu.

4.3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų ar jų atstovų, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos (kai veikia kaip E. sveikata informacinės sistemos valdytojas).

4.4. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Klientų duomenys perduodami Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijai (kai veikia kaip E. sveikata informacinės sistemos valdytojas).

4.5. Tuo atveju, jei Klientas siekia gauti finansavimą iš lizingo paslaugas teikiančios bendrovės arba kompensaciją už suteiktas paslaugas iš tokių subjektų kaip draudimo bendrovės, Kliento pageidavimu duomenys pateikiami tokiems duomenų gavėjams.

4.6. Teisiniais duomenų tvarkymo Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų teikimo tikslais pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles). Klientų duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies h) punkto (tvarkymas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį) pagrindu.

 1. Asmens duomenų tvarkymas siekiant priminti Klientams apie numatomus vizitus

5.1. Duomenų valdytojas, siekdamas su sutarties su Klientu sudarymu ir/ar vykdymu susijusio tikslo priminti Klientams apie sutartus numatomus vizitus. Šiuo tikslu tvarkomi tokie Klientų asmens duomenys: vardas; pavardė; el. pašto adresas; telefono numeris; numatomi vizitai ir jų datos.

5.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir BDAR 9 straipsnio 2 dalies h) punktas (tvarkymas, reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį).

 1. Asmens duomenų tvarkymas prekybos dovanų kuponais tikslu

6.1. Duomenų valdytojas suteikia galimybę asmenims įsigyti dovanų čekius nuotoliniu būdu. Atitinkamai, prekybos dovanų kuponais tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokius perkančių dovanų kuponus asmenų asmens duomenis: vardas; pavardė; telefono numeris; el. pašto adresas.

6.2. Perkantiems dovanų kuponus asmenims taip pat suteikiama galimybė laisva forma pateikti papildomą informaciją, kuri būtų pateikta užsakomame dovanų kupone, kuri atitinkamai gali apimti ir tam tikrą su dovanų kupono gavėju susijusią informaciją.

 1. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas

7.1. Duomenų valdytojas patalpose, esančiose adresu Kauno m. sav. Kauno m. J. Basanavičiaus al. 54, vykdo vaizdo stebėjimą (vaizdas stebimas registratūroje/laukiamajame ir prie durų iš lauko pusės) ir garso įrašymą (garsas įrašomas registratūroje/laukiamajame) siekdamas šių tikslų:

7.1.1. Siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo, jo darbuotojų, Klientų ir kitų Duomenų subjektų turtą, sveikatą, gyvybę ir kitas įstatymų saugomas vertybes;

7.1.2. Siekiant išaiškinti pretenzijas klinikos personalui, užkirsti kelią neteisėtam elgesiui;

7.1.3. Siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos ar teisės aktų pažeidimams ir (arba) padėti nustatyti tokių galimų pažeidimų fakto egzistavimą ir (arba) išaiškinti jų aplinkybes.

7.2. Vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos taip, kad, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus tikslus:

7.2.1. Vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpų dalyje, negu būtina;

7.2.2. Būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.

7.3. Vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo apimtis – išimtinai aukščiau nurodytų patalpų ribos.

7.4. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys saugomi 30 dienų nuo jų užfiksavimo momento, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas darbo pareigų pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos). Vaizdo duomenys naikinami automatiškai pasibaigus jų saugojimo terminui.

7.5. Vaizdo duomenys duomenų valdytojo gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 1. Asmens duomenų tvarkymas siekiant užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimo kokybę ir pacientų prašymų bei skundų nagrinėjimo objektyvumą

8.1 Duomenų valdytojas telefono ryšio numeriais +370 664 45778 ir +370 664 45590 vykdo pokalbio garso įrašymą siekdamas šių tikslų:

8.1.1. Siekiant užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimo kokybę;

8.1.2. Siekiant objektyviai išnagrinėti pacientų prašymus bei skundus;

8.1.3. Siekiant užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams ir (arba) padėti nustatyti tokių galimų pažeidimų fakto egzistavimą ir (arba) išaiškinti jų aplinkybes.

8.2. Telefoninio pokalbio metu įrašymas ir asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagrindu:

8.2.1. Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Šiuo pagrindu tvarkomas pokalbio įrašas.

8.2.2 Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Šiuo pagrindu tvarkomi kiti asmens duomenys apie telefoninį skambutį (skambutį inicijuojantis ir skambutį priimantis telefono numeris, vardas, pavardė, skambučio laikas, trukmė, data).

8.3. Duomenų valdytojas asmens duomenis teikia tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės bei techninės priemonės.

8.4. Duomenų valdytojas gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis atsakydamas į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 1. Duomenų valdytojo paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

9.1. Duomenų valdytojas valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook ir Instagram. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Duomenų valdytojo paskyras, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Todėl Duomenų valdytojas rekomenduoja susipažinti su socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimais. Instagram privatumo politiką galima rasti čia: https://help.instagram.com/519522125107875; Facebook privatumo politiką galima rasti čia: https://www.facebook.com/policy.php.

9.2. Duomenų valdytojas, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Duomenų valdytojas negali daryti įtakos dėl to, kokią informaciją apie asmenį rinks socialinių tinklų paskyrų valdytojai Duomenų valdytojui sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

9.3. Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui asmeniui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Duomenų valdytojo paskyrose arba skaitant Duomenų valdytojo pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Duomenų valdytojui pasirinkus papildomus nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nurodytais tikslais, remdamiesi socialinio tinklo valdytojų privatumo politikomis. Tačiau asmeniui naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Duomenų valdytoju per socialinius tinklus, apsilankant Duomenų valdytojo paskyrose socialiniuose tinkluose, Duomenų valdytojas gauna informaciją apie asmenį. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų valdytojo parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

 1. Asmens duomenų saugojimo terminai

10.1. Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys.

10.2. Duomenų valdytojas taiko šiuos Asmens duomenų saugojimo terminus:

 • kandidatų į darbo vietas atranka: iki atrankos į darbo vietą pabaigos;
 • medicinos paslaugų teikimas: 15 metų nustojus lankytis klinikoje;
 • priminimas Klientams apie numatomus vizitus: tol, kol asmuo yra klientu;
 • asmens duomenų tvarkymas prekybos dovanų kuponais tikslu: 2 metai nuo duomenų pateikimo;
 • siekis apsaugoti turtą, užtikrinti darbuotojų bei klientų saugumą, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir gynimą (vaizdo stebėjimas): 30 dienų nuo užfiksavimo momento.
 • Asmens duomenų tvarkymas siekiant užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimo kokybę ir pacientų prašymų bei skundų nagrinėjimo objektyvumą: 30 kalendorinių dienų nuo telefoninio pokalbio pabaigos.

10.3. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

10.4. Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

 1. Duomenų subjektų teisės

11.1. Duomenų subjektai turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.

11.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

11.3. Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės formos prašymą el. paštu info@gerasodontologas.lt ar paštu adresu J. Basanavičiaus al. 54, LT – 50209, Kaunas, arba tiesiogiai atvykęs į nurodytą Duomenų valdytojo buveinę.

11.4. Nepatenkintas Duomenų valdytojo atsakymu ar manydamas, kad šis tvarko jo asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Duomenų subjektas gali pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

12.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

12.4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

12.5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

SLAPUKŲ POLITIKA

Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Duomenų valdytojo internetinė svetainė https://www.gerasodontologas.ltrenka anoniminius duomenis naudodama slapukus.

Kas yra slapukas?

Slapukais (angl. cookies) vadinami maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius svetainėje. Slapukai neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos, kurią jis galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukai leidžia https://www.gerasodontologas.lt automatiškai įsiminti lankytojo interneto naršyklės tipą, kai lankytojas lankosi svetainėje.

Kokiu tikslu yra naudojami slapukai?

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie Duomenų valdytojo svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas. Duomenų valdytojo taip pat naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti bei saugumui užtikrinti.

Ar visi slapukai atlieka tą pačią funkciją?

Ne, yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, saugojimo laiką ir jų vietą svetainėje.

https://www.gerasodontologas.lt internetinėje svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Pavadinimas

Galiojimo laikas

Paskirtis

Grupė

_ga

2 metai

Fiksuoja unikalų ID, kuris naudojamas siekiant kaupti statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine.

http

_gat

1 diena

Google Analytics naudoja užklausų apdorojimo spartai kontroliuoti.

http

_gid

1 diena

Fiksuoja unikalų ID, kuris naudojamas siekiant kaupti statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine..

http

collect

Lankymosi svetainėje metu

Naudojamas duomenims apie svetainės lankytojo įrenginį ir elgseną perduoti Google Analytics. Stebi lankytojo elgseną skirtinguose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose..

Pixel

20#

Nuolat

Neklasifikuotas.

http

common/cavalry_endpoint.php

Lankymosi svetainėje metu

Renka duomenis apie lankytojo elgseną iš skirtingų interneto svetainių, kad pateiktų aktualesnę reklamą. Tai taip pat leidžia interneto svetainei apriboti, kiek kartų bus rodoma ta pati reklama..

Pixel

fr

3 mėnesiai

Jį naudoja Facebook, kad pateiktų iš reklamos tiekėjų (trečiųjų šalių) perkamus susijusius reklamos produktus, pvz., programuojamąją reklamą aukciono būdu .

http

tr

Lankymosi svetainėje metu

Jį naudoja Facebook, kad pateiktų iš reklamos tiekėjų (trečiųjų šalių) perkamus susijusius reklamos produktus, pvz., programuojamąją reklamą aukciono būdu

Pixel

MobileMonkeyNewVisitor

Lankymosi svetainėje metu

Neklasifikuotas

html

MobileMonkeySessionActive

Lankymosi svetainėje metu

Neklasifikuotas

html

MobileMonkeyVisitCount

Nuolat

Neklasifikuotas

html

Informacija apie Instagram naudojamus slapukus nurodyta čia: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.

Informacija apie Facebook naudojamus slapukus nurodyta čia: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Jeigu asmuo nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Kaip užtikrinamas asmens saugumas?

Slapukų surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Duomenų valdytojas, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, taiko saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, duomenų apsaugos pareigūne paskirta Rusnė Juozapaitienė. Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis tel. +370 698 34316, el. paštu rusne@duomenuapsauga.eu.

Darbo valandomis registruokitės
tel.: +370 37 797 668
mob.: + 370 682 10405

arba naudokite elektroninę formą

REGISTRUOKITĖS